لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IERS

International Earth Rotation and Reference Systems Service

سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های مرجع که به اختصار IERS و به صورت رسمی سرویس بین‌المللی چرخش زمین نامیده می‌شود، مسئول تعیین استانداردهای زمان و چارچوب مرجع به‌ویژه از طریق گروه‌های پارامترهای سوگیری زمین (EOP) و سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی (ICRS) است.

IERS