لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:06

مخفف IERS

International Earth Rotation and Reference Systems Service

سرویس بین‌المللی چرخش زمین و سامانه‌های مرجع که به اختصار IERS و به صورت رسمی سرویس بین‌المللی چرخش زمین نامیده می‌شود، مسئول تعیین استانداردهای زمان و چارچوب مرجع به‌ویژه از طریق گروه‌های پارامترهای سوگیری زمین (EOP) و سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی (ICRS) است.

IERS