لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:36
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RCPSP

Resource Constraint Project Scheduling Problem

مسئله برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع
یا
محدودیت منابع مسئله برنامه ریزی پروژه
RCPSP