مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RWF

Reading With out Forgetting

به معنای خواندن بدون فراموشی می باشد که یک روش برای حفظ کردن مطالب مفید به صورت خلاصه می باشد و دارای 8 مرحله است.RWF