مخفف کلمه PBUH


( Peace Be Upon Him ) صلی الله علیه و سلمPBUH
بازگشت به صفحه قبل