مخفف کلمه MOQ


( Minimum Order Quantity )
حداقل سفارش
MOQ
بازگشت به صفحه قبل