مخفف کلمه VS


( Versus )
VS مخفف کلمه Versus، به معنای در مقابل با ...
برای مثال در جنگ‌های تن به تن می‌گویند : بازیکن شماره یک Vs بازيکن شماره دو
VS
بازگشت به صفحه قبل