لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ROFLEW
مخفف عبارت ROFLEW
Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles
غلت خوردن روي زمين از زور خنده با ...