لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ROFLEW
مخفف عبارت ROFLEW
Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles
غلت خوردن روي زمين از زور خنده با ...
BDSM
مخفف عبارت BDSM
Bondage & Discipline / Dominance & submissio ...
بردگی و انضباط / تسلط و تسلیم / سا...