لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ش.م.ر
مخفف عبارت ش.م.ر
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو