لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ROFLEW
مخفف عبارت ROFLEW
Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles
غلت خوردن روي زمين از زور خنده با ...