لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FAS

Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ.
محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FAS