مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MET

Middle European Time

ساعت یا زمان اروپای میانهMET ارسال نظر

ارسال نظر