مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف R8

Right

درست یا راستR8 ارسال نظر

ارسال نظر