مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OP

Original Poster

پست کننده اصلی ( صاحب پست ویدیو، عکس یا متن )OP ارسال نظر

ارسال نظر