مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GFE

Girl Friend Experience

تجربه دوست دختر قبلیGFE ارسال نظر

ارسال نظر