مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PBUH

Peace Be Upon Him

ارسال نظر
صلی الله علیه و سلمPBUH

ارسال نظر