مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SGTM

Sounds Good To Me

ارسال نظر
به نظر من خوب است.SGTM

ارسال نظر