مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALC

Alcohol

ارسال نظر
معمولا روی قوطی‌های الکل، عبارت ALC درج می‌شود که روبروی آن درصد میزان الکل مشخص شده است.ALC

ارسال نظر