مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOD

End Of Day

ارسال نظر
پایان روزEOD

ارسال نظر