مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNP

People National Party

ارسال نظر
حزب ملی مردمPNP

ارسال نظر