مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRS

Hours

ارسال نظر
ساعت ( با توجه به S انتهای این کلمه، منظور بیشتر از یک ساعت است )HRS

ارسال نظر