مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMHO

In My Honest Opinion

ارسال نظر
صادقانه از نظر منIMHO

ارسال نظر