مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CINE

Corporate Identity Number

ارسال نظر
شماره شناسنامه شرکتCINE

ارسال نظر