مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FBM

Fine By Me

ارسال نظر
من مشکلی ندارمFBM

ارسال نظر