مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUP

What's Up

ارسال نظر
چه خبر؟SUP

ارسال نظر