مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RN

Right Now

ارسال نظر
همین الانRN

ارسال نظر