مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADL

Adult

ارسال نظر
Adl به معنای بزرگسال است و به افراد بالاتر از 12 سال گفته می شود.ADL

ارسال نظر