مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OBVS

Obviously

ارسال نظر
به طور مشخصOBVS

ارسال نظر