مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف H

ارسال نظر

Hospital

در تابلوهای عمومی از H به عنوان علامت بیمارستان استفاده می‌شود.H

ارسال نظر