مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POI

Position of Interest

موقعیت مورد علاقهPOI