مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMU

Twin Motor Unit

عبارت TMU در خودرو به معنای ( واحد دوموتوره ) می‌باشد.TMU