مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESL

English as a Second Language

انگلیسی به عنوان زبان دومESL