مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YEP

Youth Entrepreneurship Program

برنامه کارآفرینی جوانانYEP