لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:57
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GJ

Good Job

کارت خوب بود
GJ