لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:34
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GID

Gender Identity Disorder

آشفتگی جنسی
GID