لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:20
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SN

Serial Number

شماره سریال
SN