لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PLZ

Please

عبارتی پرکاربرد در گفتگوهای اینترنتی به معنای خواهش کردن ( یا لطفا )
PLZ