لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HAND

Have A Nice Day

روز خوبی داشته باشید.
HAND