لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 04:22
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CMO

Chief Marketing Officer

یک مدیر ارشد بازاریابی (CMO) یا مدیر بازاریابی مسئولیت اجرایی فعالیت های بازاریابی یک سازمان را بر عهده می گیرد و اغلب گزارش های خود را به مدیر ارشد اجرایی و یا مدیر عمليات است. یک مدیر بازاریابی عموماً نیز مدیر ارشد تاثیر نیز می باشد.او مسئولیت هم صدا کردن یک شرکت را نیز برعهده دارد.
CMO