لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TL;DR

Too Long; Didn’t Read

بیش از حد طولانی... خواندنی نیست.
TL;DR