لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RTFM

Read the Fine Manual

دستورالعمل دقیق را بخوانید
RTFM