لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OH

Over Heard

شنیدن، استراق سمع کردن، از فاصله دور شنیدن
OH