لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 22:46
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FWIW

For What It’s Worth

برای آنچه که ارزشش را دارد.
FWIW