لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FTL

For The Loss

این عبارت برای از دست دادن کسی یا چیزی کاربرد دارد.
FTL