لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 18:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف T.G.I.F

Thank God it's Friday

خدا رو شکر که امروز جمعه است
روز پایان کاری است
T.G.I.F