لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 00:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف T.G.I.F

Thank God it's Friday

خدا رو شکر که امروز جمعه است
روز پایان کاری است
T.G.I.F