لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 28 تیر 1397 - 19:37

مخفف MIN

Minimum

Min به معنای کمترین و حداقل می باشد.
MIN