لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف JK

Just Kidding

کلمه JK بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای شوخی می کنم می باشد.
این کلمه گاها در فیلم ها هم استفاده شده است.
JK