لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:52
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MSG

Message

کلمه MSG بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای پیام یا پیغام می باشد.
MSG