لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NA

Not Available

برای حالتی که از چیزی موجود نمی‌باشد و یا قابل مطرح کردن نیست.
NA