لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:56
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CIP

Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP